Przygoda z Gazikiem Ziemnym

Konkurs Gaz Ziemny na wesoło dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów

Gaz ziemny na wesoło
IV edycja konkursu
Przygoda z Gazikiem Ziemnym

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu
• popularyzacja wiedzy o zastosowaniu gazu ziemnego na przestrzeni wieków,
• poznanie historii Miejskiej Gazowni ściśle związanej z miastem Olsztyn,
• zwrócenie uwagi dzieci na rozwój technologiczny w branży gazowniczej,
• pobudzanie aktywności twórczej uczniów w tworzeniu bajek, rzeźb i fotografii,
• wyłonienie najciekawszych prac związanych z gazem ziemnym,
• propagowanie działalności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
• zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne i racjonalne korzystanie z gazu ziemnego i urządzeń gazowych,
• budowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA jako firmy dbającej o środowisko i rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży.

 

Organizatorzy konkursu
Fundacja Kreatywnego Rozwoju i Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

 

Partner konkursu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Pomorski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Olsztyńska

 

Patronat honorowy konkursu
Kuratorium Oświaty
Patronat medialny konkursu
Telewizja Olsztyn i Nasz Olsztyniak

 

Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do 4 grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych klas I-III i klas IV-VI oraz gimnazjów
na terenie działania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Gazowni Olsztyńskiej.
2. Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-III) mogą brać udział w dwóch formach konkursu: „Bajka o Gaziku ziemnym” i „Rzeźba Gazika
ziemnego”
3. Uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i gimnazjaliści mogą brać udział w dwóch formach konkursu: „Rzeźba Gazika ziemnego” i „Gazik ziemny
w fotografii”
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac od 1 października 2010r. do 20 grudnia 2010 r. na adres Fundacja Kreatywnego Rozwoju ul.
Laszki 9/49 10-687 Olsztyn z dopiskiem „Przygoda z GAZIKIEM ZIEMNYM”
5. Uczniowie powinni przesłać własnoręcznie wykonane prace wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko ucznia, adres i telefon kontaktowy oraz
oświadczenie dotyczące zgody na publikację.
6. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną najciekawsze, które Organizator nagrodzi i wyróżni w każdej z kategorii.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali finałowej w Olsztynie w styczniu 2011r. Informacje o wynikach zamieszczone będą na stronie internetowej OCEE www.wmodn.olsztyn.pl (link Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej – aktualności). Nagrody i dyplomy będą przesłane pocztą do laureatów.

 

Kategorie konkursowe
Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe i trzy formy.

 

Kategorie wiekowe:
Przedszkolaki , uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III, uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI, uczniowie Gimnazjów

 

Formy konkursowe:

Bajka o Gaziku ziemnym
Bajki towarzyszą nam przez całe życie, bo ich morały wykorzystujemy w życiu codziennym. Takie przesłanie za pomocą bajki będą mogli stworzyć uczestnicy
konkursu „Gaz ziemny na wesoło”. Technika dowolna: opowiadanie, rysunki, nagranie audio lub wideo. Ważne, żeby bajka miała morał i była ciekawa. Uczestnik
może przesłać jedną bajkę.

Rzeźba Gazika ziemnego
Gaz ziemny jest kojarzony z wieloma różnymi urządzeniami codziennego użytku. Wykorzystanie tego naturalnego źródła jest coraz częstsze i znajduje zastosowanie
w innowacyjnych formach i sprzętach. Przestawienie przestrzenne zarówno istniejących możliwości użycia gazu ziemnego, jak i przedstawienie nowych
możliwości jego wykorzystania możliwe jest za pomocą rzeźby. Rzeźba może być wykonana z dowolnych materiałów, nie może przekroczyć 5kg i wymiarów
50x50x100cm. Uczestnik może przedstawić max. dwie rzeźby.

 

Gazik ziemny w fotografii
Fotografia stała się popularną formą uwieczniania ważnych wydarzeń, a jednocześnie pozostała wyrazem artystycznym, w którym każdy może przedstawić swoją
wizję. Jeden temat ma wiele ujęć, dlatego wybrano tę formę wyrazu. Współczesne zdjęcia można dopracować na komputerze za pomocą programów graficznych.
Prace dotyczące „gazu ziemnego na wesoło” muszą być zapisane na nośniku CD w formacie JPG. Każde zdjęcie musi zawierać opis. Uczestnik może
przesłać max. 3 zdjęcia

 

Kryteria oceny prac konkursowych
• technika wykonania,
• treść związana z gazem ziemnym,
• oryginalność,
• wkład pracy,
• wykonanie artystyczne,
• kreatywność.

 

Nagrody
1. Fundatorem nagród jest: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Pomorski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Olsztyńska.
2. W każdej kategorii wiekowej, w dwóch formach wyłonionych zostanie trzech laureatów. Możliwe są wyróżnienia, jeśli komisja konkursowa podejmie taką
decyzję.
3. Nagrody:
I miejsce – multimedia lub książki i pluszaki
II miejsce – mp4 lub mp3 lub gry multimedialno-edukacyjne
III miejsce – mp3 lub pamięć USB lub książki
Wyróżnienia – drobne gadżety.
4. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i upominki, które zostaną przesłane pocztą na podany adres.

 

Ocena prac
Oceny prac dokona kapituła konkursu powołana przez organizatora. Decyzje kapituły są ostateczne.

 

Informacje na temat konkursu
• Informacji na temat konkursu udzielają Angelika Stawisińska , Fundacja Kreatywnego Rozwoju, e-mail: a.stawisinska@onet.eu, tel. 503-612-387 lub
Alicja Szarzyńska, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, e-mail: ocee@wmodn.olsztyn.pl, tel. 089 522 85 11
• Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej OCEE www.wmodn.olsztyn.pl oraz portalach partnerskich
Inne postanowienia
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druki w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

 

Życzymy powodzenia!