Fundacja

Status Fundacji Kreatywnego Rozwoju 

Statut Fundacji Kreatywnego Rozwoju

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Fundacja Kreatywnego Rozwoju zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Lisikiewicz, Sylwię Dubowską i Angelikę Stawisińską zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym z dnia 17 marca 2010 roku nr 1515/2010, spisanym przed notariuszem Iwoną Syrewicz-Kozłowską w Kancelarii Notarialnej w Dobrym Mieście przy ulicy Olsztyńskiej 19.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Olsztyn.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

§ 4.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Cele Fundacji:
1. organizowanie, finansowanie i wspieranie działań edukacji nieformalnej i pozaformalnej;
2. upowszechnianie innowacyjnych programów edukacyjnych;
3. wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, stymulowanie ich kreatywności;
4. rozwój działalności naukowo – dydaktycznej oraz oświatowo – wychowawczej;
5. umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej;
6. edukacja międzykulturowa;
7. zwiększanie świadomości europejskiej;
8. promowanie kultury i tradycji regionalnych i narodowych;
9. działalność charytatywna;
10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
11. promocja i organizacja wolontariatu;
12. pomoc społeczna, w tym pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans młodych ludzi;
13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
15. rozwój, propagowanie i upowszechnianie kultury i sztuki;
16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17. wspieranie działań edukacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych i wykluczonych społecznie prowadzących do aktywnej integracji społecznej.
§ 7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zajęć propagujących programy przygotowywane w ramach fundacji;
2. Tworzenie i realizację nowatorskich programów edukacji nieformalnej;
3. Organizowanie imprez kulturalnych, przedstawień, występów, wystaw, wernisaży i innych form prezentacji twórczości i aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych;
4. Wspieranie działalności artystycznej, w tym teatralnej, literackiej, plastycznej, rzeźbiarskiej,
muzycznej, tanecznej i innej;
5. Upowszechnianie idei integracji europejskiej, obywatelstwa europejskiego oraz różnorodności międzykulturowej
6. Tworzenie i realizację działań edukacyjnych kształtujących tożsamość regionalną;
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. Podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
9. Tworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży wyróżniającej się aktywnością społeczno – kulturalną oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej;
10. Organizowanie i finansowanie wyjazdów, obozów, zielonych szkół;
11. Organizowanie debat, spotkań otwartych i szkoleń z zakresu edukacji nieformalnej, działalności artystycznej, pozyskiwania funduszy, aktywnego poszukiwania pracy i innych;
12. Organizowanie i wspieranie poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz coachingu;
13. Organizowanie i wspieranie organizacji projektów wymiany młodzieży, wolontariatu, inicjatyw lokalnych, szkoleń, staży i innych form aktywności, przyczyniających się do rozwoju personalnego młodzieży i ich aktywizacji zawodowej;
14. Współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. grantów,
f. odsetek bankowych,
g. działalności odpłatnej
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku i to tylko wówczas, gdy darowizna przewyższa dług.
4. Działalnością statutową jest także bieżąca działalność Fundacji.
Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 10.

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Władze Fundacji
1. Władzę sprawuje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i
odwoływanych uchwałą przez Fundatorów.
3. Członkowie zarządu powoływani są bezterminowo, chyba że w akcie Powołania Fundator zaznaczy inaczej.
4. W skład Zarządu wchodzi każdorazowo przynajmniej jeden z Fundatorów jako Prezes.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
c. odwołania przez Fundatorów,
d. śmierci członka Zarządu.

§ 11.

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 2. Realizacja celów statutowych, 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu, 4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu. 7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 8. Tworzenie i znoszenie oddziałów fundacji i innych jej jednostki organizacyjnych, 9. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z osobami zatrudnianymi przez Fundację,
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zakupu lub zbycia nieruchomości, 11. Podejmowanie uchwał o rozdziale środków zgodnie z celami Fundacji, 12. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów Fundacji oraz połączenia się z innymi podmiotami realizującymi zbieżne cele z Fundacją.

§ 12.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości – do rąk własnych za potwierdzeniem otrzymania lub
listem poleconym nadanym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji

§ 13.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes. 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 5000 (pięciu tysięcy) złotych brutto– oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 3. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięciu tysięcy) złotych brutto– oświadczenia woli w imieniu Fundacji muszą składać dwie osoby z zarządu Fundacji.

§ 14.

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie są z tego tytułu wynagradzani.
2. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją.
3. Fundatorzy mogą pełnić funkcję w Zarządzie i być zatrudniani.
Tworzenie oddziałów ,połączenie z inną Fundacją.

§ 15.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja Kreatywnego Rozwoju może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Połączenie z innym podmiotem może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

§ 16.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja Kreatywnego Rozwoju może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z innym podmiotem może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

§ 17.

Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie protokołu ustaleń
uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się organizacji, w szczególności w sprawach
Statutu oraz form realizacji celów Fundacji powstającej w rezultacie połączenia.

Likwidacja Fundacji
§ 19.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmują większością głosów Fundatorki.

§ 20.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
decyzji Fundatorek na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

FUNDACJA KREATYWNEGO
ROZWOJU
ul. Laszki 9/49
10-687 Olsztyn

REGON: 280506811
NIP: 7393788223
KRS: 0000351933

Nr rachunku bankowego
w Banku BGŻ
30 2030 0045 1110 0000 0399 6450

Prezes

Angelika Stawisińska

a.stawisinska@wyrazsiebie.org

tel. 503 612 387

 

Wiceprezes

Sylwia Dubowska

s.dubowska@wyrazsiebie.org

tel. 504 370 942