Projekt „Krok do aktywności zawodowej”

Termin realizacji: 01.09.2010-31.12.2010

Kwota dofinansowania: 37 266,00 zł.

Liczba Beneficjentów: 16 osób

Fundacja Kreatywnego Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Działajmy wspólnie” z Bzowca zrealizowała projekt skierowany do 16 młodych ludzi między 18 a 25 rokiem życia. Celem inicjatywy była poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez uzyskanie przez młodzież z Bzowca i okolic uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy kolonijnego. Ponadto w ramach projektu uczestnicy ukończyli 16-godzinny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, poznali źródła pozyskiwania środków finansowych na organizację czasu wolnego, doskonalili swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, uczestniczyli w szkoleniu z pisania projektów i prowadzenia zajęć integracyjnych. Projekt realizowany był w ramach umowy finansowej podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.